Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Zwroty i reklamacje

Wyciąg z Regulaminu sklepu:

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sprzedającego, pocztą lub na adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Zamawiający przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
 8. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 3. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sprzedającego.
 10. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu w terminie nieprzekraczającym 14 dni, należną kwotę przelewem bankowym na konto n, a w przypadku płatności kartą płatniczą - na rachunek karty. Sprzedający wystawia Zamawiającemu odpowiednią korektę dowodu zakupu.
  Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
  a) skierować sprawę do stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej;
  b) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Sprzedający informuje Zamawiającego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. W celu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich Zamawiający ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem tej platformy internetowej możliwe jest na zasadach wskazanych pod wymienionym adresem internetowym, oraz za obopólną zgodą Sprzedającego i Zamawiającego.
  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

 

Adres do zwrotów:

Wratislavia Rafał Wincewicz
Opolska 119c/15
52-013 Wrocław

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl