Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Producenci
Regulamin sklepu
§ 1 Warunki ogólne
1.    Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklepfilatelistyczny.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży znaczków pocztowych, walorów filatelistycznych, widokowek, a także innych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanego dalej "sklepem internetowym".
2.    Sklep internetowy umożliwia detaliczną sprzedaż za pośrednictwem Internetu pod adresem www.sklepfilatelistyczny.pl.
3.    Sklep internetowy jest prowadzony przez:

WRATISLAVIA RAFAŁ WINCEWICZ
ul. Opolska 119c/15
52-013 Wrocław

NIP: 752 139 63 98
REGON: 361731126

tel. : +48 601 952 317
e-mail: sklep@sklepfilatelistyczny.pl

zwanego dalej „Sprzedającym”.
4.    Zakup w sklepie internetowym www.sklepfilatelistyczny.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2 Rejestracja klientów
1.    Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika albo jako gość (niezarejestrowany).
2.    Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
3.    Podczas rejestracji lub składania zamówienia jako gość należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.
4.    Dokonując rejestracji w Sklepie albo składając zamówienie jako gość, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzin) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
6.    Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach Sklepu.
7.    Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 3 Składanie zamówienia
1.    Towary (walory filatelistyczne i inne walory kolekcjonerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu oraz po zapoznaniu się ze skanem i opisem produktu:
a)    walory są wiernie zeskanowane i nie zostały poprawione graficznie,
b)    skany walorów filatelistycznych z naniesionym numerem seryjnym (np. na bloku, marginesie znaczka czy arkusika) są poglądowe, Sprzedający oferuje w tym przypadku walory z losowym numerem seryjnym,
c)    w przypadku walorów filatelistycznych, zaprezentowanych na skanach z marginesem, oznaczeniem sektora czy innym oznaczeniem stanowiącym o jego właściwości, Zamawiający otrzyma walor zaprezentowany na skanie,
d)    skany nie oddają rzeczywistych rozmiarów waloru - precyzuje go odpowiedni katalog kolekcjonerski, prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),
e)    skany przedstawiają faktyczne barwy w miarę możliwości sprzętu elektronicznego (skanera, komputera, monitora) po obu stronach (sprzedającego i kupującego).
2.    Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę.
3.    Zamawiający realizuje zakup za pomocą nawigacji systemu sklepu, od wybrania produktu do potwierdzenia zamówienia.
4.    Wybranie produktu następuje poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka". Można dodać wiele produktów do Koszyka.
5.    Kliknięcie w przycisk "Koszyk" skutkuje przejściem na stronę Podsumowania zakupów.
6.    Podsumowanie zakupów pozwala na podgląd i edycję (zmianę ilości, usuwanie) produktów wybranych w danym zamówieniu.
7.    Podstrona z Podsumowaniem zakupów zawiera formularz, który pozwala na złożenie zamówienia po zalogowaniu do istniejącego konta, zarejestrowanie nowego lub złożenia zamówienia jako niezarejestrowany gość, wybraniu metody płatności i dostawy z dostępnych przy danym podsumowaniu.
8.    Po wypełnieniu formularza Zamawiający potwierdza zamówienie w systemie nawigacji sklepu klikając na okienko "Potwierdzam zamówienie".
9.    Po otrzymaniu zamówienia system sklepu generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia.
10.    Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu jako oczekujące do realizacji.
11.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
12.    Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.
13.    Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

§ 4 Realizacja zamówienia
1.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez WRATISLAVIA RAFAŁ WINCEWICZ na stronach sklepu internetowego.
2.    Oferowany towar jest w aktualnym posiadaniu Sprzedającego. Jednak w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności z uwagi na brak dostępności towaru zgodnie z zamówieniem (co może wystąpić w związku ze znaczną ilością towaru), Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego drogą e-mailową, wskazując zakres, w jakim zamówienie może zostać zrealizowane, oraz termin realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania informacji nie wyrazi drogą e-mailową zgody na realizację zamówienia zmodyfikowanego co do zakresu lub terminu, zamówienie jest anulowane. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, Sprzedający przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
3.    Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
4.    Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5.    Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
6.    Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, np. przy zamówieniu walorów filatelistycznych (poza literaturą) o wartości koszyka powyżej 200,00 zł, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sprzedającego.
7.    Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego kwoty gwarancyjnej równej wartości brutto zamówienia w ciągu 5 dni roboczych, jednak Sprzedający dołoży wszelkich starań, by realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 2 dni roboczych.
8.    Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15.00 (czasu polskiego) oraz w soboty, niedziele i święta, będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym. Informacja o ewentualnym urlopie Sprzedającego zostanie opublikowana na stronie głównej sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego drogą e-mailową.
9.    Przekazanie kwoty gwarancyjnej do Sprzedającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku nieprzekazania kwoty gwarancyjnej we wskazanym okresie Sprzedający składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający składa oświadczenie Zamawiającemu przy użyciu poczty elektronicznej.
10.    W przypadku zamówienia wysyłanego przesyłką pobraniową, udostępnianą na życzenie klienta, nie ma zastosowania ust. 8-9. Dokonanie płatności za zamówienie następuje w momencie odbioru przesyłki pobraniowej.
11.    Zamówienia zawierające błędy oraz zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, Sprzedający będzie weryfikował z Zamawiającym. Zamówienie takie może być anulowane przez Sprzedającego, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie.
12.    Sprzedający odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma.
13.    Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów realizowana jest przesyłkami pocztowymi, nadawanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
14.    Do każdej wysłanej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon). Na życzenie możliwe jest wystawienie faktury (nie VAT).

§ 5 Zwroty
1.    Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
2.    W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sprzedającego, pocztą lub na adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu.
3.    Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
4.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
5.    W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej.
6.    Jeżeli Zamawiający przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
7.    Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
8.    Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Zamawiający składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 3. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
9.    Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sprzedającego.
10.    Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
11.    W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Zamawiającemu w terminie nieprzekraczającym 14 dni, należną kwotę przelewem bankowym na konto n, a w przypadku płatności kartą płatniczą - na rachunek karty. Sprzedający wystawia Zamawiającemu odpowiednią korektę dowodu zakupu.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
a) skierować sprawę do stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej;
b) zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
12.    Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Sprzedający informuje Zamawiającego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. W celu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich Zamawiający ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem tej platformy internetowej możliwe jest na zasadach wskazanych pod wymienionym adresem internetowym, oraz za obopólną zgodą Sprzedającego i Zamawiającego.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

§ 6 Poufność danych i polityka prywatności
1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji czynności określonych w Regulaminie.
2.    Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgód, o których mowa w ust. 4 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zamawiający, aby dokonać zakupu, musi podać swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu obsługi czynności prowadzonych w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklepfilatelistyczny.pl.
3.    Zamawiający składając zamówienie udostępnia swoje dane sprzedawcy w celu realizacji tego zamówienia.
4.    Sklep może wykorzystać otrzymane dane od Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5.    Sklep ma obowiązek zachowania poufności danych Zamawiającego i zachowania największej staranności przy ich ochronie, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe
1.    Treści zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2.    www.sklepfilatelistyczny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.sklepfilatelistyczny.pl oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz obniżek.
3.    Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl